TERMS & CONDITIONS

23 MAART 2023

Deze pagina (samen met de daaraan gekoppelde documenten) beschrijft de voorwaarden waaronder u deze website en alle andere online of digitale platforms (inclusief zonder beperking mobiele en andere toepassingen, zoals Facebook-apps) die wij exploiteren (onze “Website”) kunt gebruiken. Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gebruikt. Deze Website is bedoeld voor persoonlijk gebruik door diegenen die wettelijk gerechtigd zijn om alcoholische dranken te verkrijgen en te consumeren in landen en gebieden waar de verkoop van, de reclame voor en het gebruik van alcoholische dranken legaal is. Door onze Website te gebruiken, erkent u dat u onze servicevoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt. Indien u niet akkoord gaat met onze servicevoorwaarden, verzoeken wij u onze Website onmiddellijk te verlaten.

Deze voorwaarden hebben betrekking op ons Privacy- en Cookiebeleid, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website.

Indien u niet de wettelijke leeftijd hebt om alcohol te drinken in het land of gebied waar u zich bevindt, of indien u onze Website gebruikt in een land of gebied waar het gebruik van onze Website verboden is, verzoeken wij u onze Website onmiddellijk te verlaten. Alleen personen van wettelijke leeftijd mogen de inhoud zien.

 

 

 

 1. TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Gebruikers die zich bevinden in landen of andere regio’s waar de verkoop van, reclame voor en consumptie van alcoholische dranken legaal is, krijgen tijdelijk toegang tot onze Website. Wij behouden ons het recht voor om zonder waarschuwing de op onze Website aangeboden diensten voor onbepaalde tijd te verwijderen, te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen. Als u deze voorwaarden en/of onze Contentrichtlijnen schendt, kunnen wij uw toegang tot de diensten die wij op onze Website aanbieden opschorten, annuleren of beperken. Wij kunnen de toegang ook met onmiddellijke ingang opschorten, beëindigen of beperken als wij de Website of zijn gebruikers moeten verdedigen tegen fraude, malware, spam, of cybersecurity of gegevensinbreuken, of als dit wettelijk vereist is. Wij zijn niet aansprakelijk als onze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige tijd niet toegankelijk is.

U moet uw gebruikersnaam en eventuele wachtwoorden veilig bewaren en niet aan derden bekendmaken als u een gebruikersnaam en accountgegevens hebt gekregen als onderdeel van uw registratie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt als gevolg van of in verband met onbevoegd gebruik door derden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen of aan u toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te allen tijde uit te schakelen indien u zich niet houdt aan een van de voorwaarden van deze servicevoorwaarden.

 

 

 

 1. RECHTEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of onze partners zijn eigenaar van alle intellectuele eigendoms- en databaserechten op onze Website en de daarop gepubliceerde materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, ontwerpen, logo’s, tekst, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, look and feel en software (met inbegrip van code, interface en websitestructuur) (“Materialen”). Intellectuele eigendomswetten en conventies over de hele wereld beschermen de Materialen. Al deze rechten blijven behouden. U mag geen auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van onze Website en Inhoud verwijderen.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, verleent uw gebruik van deze Website u geen rechten, aanspraken, belangen of licenties op de Materialen waartoe u via de Website toegang hebt. U mag de Materialen op de Website uitsluitend gebruiken om de Website te gebruiken, en u mag de Materialen niet gebruiken voor andere doeleinden die geen verband houden met uw gebruik van de website.

U bent niet gerechtigd de Materialen op onze Website te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons en/of, indien van toepassing, de betreffende Eigenaar.

 

 

 

 1. JUISTE TOEPASSING

U mag onze Website alleen om legale redenen gebruiken en wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de Website te annuleren als u deze voorwaarden schendt.

U bent niet gerechtigd de Materialen buiten de Website te gebruiken, met uitzondering van het gebruik van de recepten op de Website voor professionele en huishoudelijke doeleinden naar eigen inzicht. Het is u niet toegestaan de Website te gebruiken op een manier die:

– in strijd is met enige relevante lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; of

– onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus oogmerk of gevolg heeft.

– Met de bedoeling minderjarigen op enigerlei wijze te verwonden of proberen te verwonden, of met de bedoeling alcohol aan minderjarigen aan te prijzen.

– Het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan de onderstaande inhoudsrichtlijnen.

– Verzenden of laten verzenden van ongevraagde of illegale reclame of promotiemateriaal, of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam).

– Het opzettelijk communiceren van gegevens, verzenden of uploaden van informatie die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware, of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercode bevatten die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware te belemmeren (“kwaadaardige code”).

 

 

 

 1. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD EN BEHEER

Wij kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze Website aanbieden, waaronder informatie en materiaal dat door andere Websitegebruikers is geüpload, zoals commentaren en berichten, chatrooms en forums, bulletinboards, sociale inhoud, muziekmixruimtes, functies voor het uploaden van afbeeldingen, interactieve drankjes en receptfuncties, en een interactieve clubzoeker. Als wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij u duidelijke informatie geven over het soort dienst dat wordt aangeboden en over eventuele extra voorwaarden waarmee u moet instemmen (bijv. richtlijnen voor inhoud).

Wij houden geen toezicht op en zijn niet verplicht om toezicht te houden op interactieve diensten die wij op onze Website aanbieden, of op de inhoud die door gebruikers van de interactieve diensten op onze Website wordt geleverd, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden of eventuele relevante aanvullende voorwaarden.

De meningen van andere gebruikers op onze Website vertegenwoordigen niet onze meningen of overtuigingen, en wij staan er niet achter. Wij wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik door een gebruiker van een interactieve dienst in strijd met onze Contentrichtlijnen.

Als een website producten of diensten van het merk GOA Vodka adverteert of verkoopt, behouden wij ons het recht voor om alle door gebruikers gegenereerde inhoud die op een dergelijke website wordt ingediend te censureren om te controleren of onze inhoudsnormen en/of inhoudsrichtlijnen worden nageleefd. Wij hebben het recht om alle door gebruikers gegenereerde inhoud te verwijderen die naar onze mening in strijd is met onze Richtlijnen voor inhoud (naar eigen goeddunken).

Als u een klacht heeft over door andere gebruikers gepubliceerde inhoud, stuur dan een e-mail naar hello@goavodka.com.

 

 

 

 1. MATERIAAL UPLOADEN NAAR ONZE WEBSITE

Wanneer u uw eigen content, afbeeldingen, foto’s, recepten, video’s of andere materialen (“Uw Content”) op de Website plaatst, verleent u ons en onze groepsmaatschappijen en zakenpartners een niet-exclusieve licentie om Uw Content op de Website weer te geven, Uw Content te gebruiken voor onze eigen doeleinden (inclusief onze eigen promotiedoeleinden), en andere gebruikers toe te staan Uw Content te bekijken, ermee te interageren, te delen en te downloaden. U begrijpt dat, door de aard van de Website, Uw Content publiekelijk zichtbaar is en gedeeld kan worden door derden, en dat zelfs als U Uw Content van de Website verwijdert, deze nog steeds zichtbaar kan zijn voor derden die eerder Uw Content hebben bekeken of gedeeld. U moet over alle noodzakelijke toestemmingen, rechten en licenties beschikken om Uw Content op de Website te publiceren.

Alle Content (inclusief interacties met andere gebruikers) die u op onze Website plaatst, moet voldoen aan onze Contentrichtlijnen. Alle inhoud die u op onze Website plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, en wij behouden ons het recht voor dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en aan derden bekend te maken, om welke reden dan ook, tenzij schriftelijk anders tussen ons is overeengekomen. Wij hebben ook het recht uw naam bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat u publiceert of uploadt naar onze Website hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy schendt. U doet afstand van alle morele rechten op materiaal dat u bijdraagt aan onze Website.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal dat door u of een andere gebruiker op onze Website is geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om informatie of berichten die u op onze Website plaatst te verwijderen als wij van mening zijn dat deze niet voldoen aan onze Richtlijnen voor inhoud.

 

 

 

 1. NORMEN VOOR INHOUD

Al het materiaal dat u toevoegt aan onze Website moet zowel naar de geest als naar de letter voldoen aan de volgende inhoudsnormen en, indien van toepassing, aan onze Richtsnoeren voor inhoud. Deze eisen gelden zowel voor elk onderdeel als voor de gehele bijdrage.

– Wees waarheidsgetrouw in uw bijdragen (waar ze feiten vermelden).

– Wees echt gehouden (waar ze meningen vermelden).

– In overeenstemming zijn met de wetten van het land van waaruit ze worden geüpload.

– Niets bevatten dat illegaal, vulgair, grof, hatelijk of provocerend is.

– Seksueel expliciete inhoud bevatten.

– Kinderen op geen enkele manier verwonden of proberen te verwonden.

– gericht zijn op personen onder de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken.

– Bevorderen, vergoelijken, bepleiten of verheerlijken van minderjarig, buitensporig of roekeloos alcoholgebruik of rijden onder invloed.

– Geweld aanmoedigen.

– acties bevatten of eraan deelnemen die obsceen, vernederend of respectloos zijn voor anderen op basis van geslacht, ras, religie, geloof, nationaliteit, cultuur, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

– Geen inbreuk maken op andermans auteursrecht, databankrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht.

– De mogelijkheid hebben om iemand voor de gek te houden.

– Gemaakt zijn in strijd met enige wettelijke verantwoordelijkheid die verschuldigd is aan een derde persoon, zoals een contractuele of vertrouwelijke verplichting.

– Onwettig of onethisch gedrag aanmoedigen.

– Bedreigen, misbruiken of de privacy van anderen schenden, of ongemak, ongemak of onnodige bezorgdheid veroorzaken.

– anderen kunnen storen, verontrusten, vernederen, bang maken of ergeren.

– worden gebruikt om zich voor te doen als iemand anders of om uw identiteit of verwantschap met iemand anders verkeerd voor te stellen.

– Het idee creëren dat ze van ons afkomstig zijn, zelfs als dit niet de realiteit is.

– Illegaal gedrag, zoals (bijvoorbeeld) schending van auteursrechten of computermisbruik, te bepleiten, aan te moedigen of te helpen.

– Geen persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of een andere partij verstrekken (bijvoorbeeld telefoonnummer, geografische locatie of andere informatie die kan worden gebruikt om de identiteit of contactgegevens van een persoon vast te stellen).

Deze lijst is slechts bedoeld als voorbeeld en is niet bedoeld om volledig te zijn.

 

 

 

 1. RICHTLIJNEN ALCOHOLVERANTWOORDELIJKHEID INHOUD

“Inhoud” verwijst naar elke bijdrage die U op onze Website indient of toegankelijk maakt, zoals cocktailnamen, recepten, opmerkingen, foto’s, video’s en ander materiaal. Al het Materiaal dat U indient op de Website moet voldoen aan deze Richtlijnen voor Inhoud.

De volgende richtlijnen moeten worden gevolgd bij het creëren van inhoud:

– Iedereen wiens afbeelding of video wordt opgenomen, moet de leeftijd hebben die door de lokale wetgeving wordt vereist, en er moet hun volledige instemming worden verkregen.

– Gebruik of beeld geen persoonlijkheden of beroemdheden, stripfiguren of afbeeldingen, muziek of andere toespelingen uit die voornamelijk een beroep doen op personen onder de wettelijke leeftijd voor het drinken van alcoholische dranken in het land of ander gebied waar u zich bevindt.

– Activiteiten die overmatig of onverantwoordelijk alcoholgebruik belonen of aanmoedigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot consumptie door minderjarigen, drankspelletjes, snel of gevaarlijk drinken, overconsumptie en rijden onder invloed.

– Agressie of wanordelijk, onverantwoordelijk of antisociaal gedrag, of de associatie van alcohol met moedige, stoere of gedurfde personen of gedrag.

– Illegale drugs.

– Zichzelf belonen met alcohol, of alcohol gebruiken om aan verveling, eenzaamheid of andere problemen te ontsnappen of deze te overwinnen.

– Het gebruik van alcohol voor medicinale of therapeutische doeleinden.

– Alle activiteiten of omgevingen waarbij drinken riskant of ongepast zou zijn, zoals sport, gewelddadig gedrag (of spelletjes), of gevaarlijke omgevingen/situaties (bijvoorbeeld wateractiviteiten of het besturen van een voertuig).

Deze lijst is slechts bedoeld als voorbeeld en niet als volledig.

Bezoek http://www.responsibledrinking.org/ en https://www.responsibledrinking.eu/ of een officiële lokale website over alcoholverantwoordelijkheid voor meer informatie.

 

 

 

 1. VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar en andere items op onze Website zijn niet bedoeld als advies. Bijgevolg wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor enig vertrouwen in dergelijk materiaal door een bezoeker van onze Website of door iemand die op de hoogte wordt gebracht van de inhoud ervan. Wij kunnen helpen om gebruikers die diensten aanbieden (zoals bartending, bedienend personeel en mixologiediensten) (“Gebruikersdiensten”) in contact te brengen met andere gebruikers die dergelijke Gebruikersdiensten willen gebruiken. Wij evalueren of onderzoeken geen inhoud die Gebruikersdiensten levert. U gaat ermee akkoord dat wij gebruikers die Gebruikersdiensten leveren niet overzien, controleren of modereren. U aanvaardt dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor Gebruikersdiensten en dat wij geen specifieke Gebruikersdiensten aanbevelen of suggereren. Er is geen dienstverband, agentschap, joint venture, partnerschap of andere relatie tussen u en GOA Vodka gecreëerd door onze verbinding of deze voorwaarden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortkomt uit het aanbieden of ontvangen van gebruikersdiensten, en het is uw plicht om contracten af te sluiten met andere gebruikers als dat nodig is voor dergelijke gebruikersdiensten.

U bevestigt dat u over de relevante licenties, kwalificaties en expertise beschikt om de door u geadverteerde of geleverde Gebruikersdiensten te leveren.

Wij kunnen u helpen bij het inschrijven voor of bijwonen van activiteiten die door andere leden worden georganiseerd, alsmede bij het leggen van contacten met andere leden tijdens dergelijke evenementen. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke incidenten, noch voor de acties van andere gasten.

 

 

 

 1. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit GOA Vodka uitdrukkelijk uit en verwerpt: Alle voorwaarden, verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en andere voorwaarden die anderszins zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht, of de wet van billijkheid.

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies die een gebruiker lijdt in verband met onze Website of de Gebruikersdiensten, of uw gebruik van onze Website, websites die eraan gekoppeld zijn of materiaal dat erop is geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor: verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilde tijd van het management of kantoor, en voor elk ander verlies of schade.

Omdat bepaalde jurisdicties de uitsluiting of beperking van verantwoordelijkheid of schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke jurisdicties worden beperkt tot de grootste wettelijk toegestane omvang.

Niets in deze voorwaarden wijzigt of beperkt uw wettelijke consumentenrechten.

 

 

 

 1. GEGEVENS OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE EN EVENEMENTEN

Wij hechten waarde aan uw vertrouwelijkheid. In overeenstemming met ons Privacybeleid verwerken wij informatie over u.

 

 

 

 1. FRAUDULEUZE CODE, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag niet opzettelijk schadelijke code invoeren op onze Website. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop deze wordt gehost of een server, computer of database die aan onze Website is gekoppeld. U mag geen denial-of-service of gedistribueerde denial-of-service-aanval op onze Website uitvoeren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval of kwaadaardige code die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze Website of het downloaden van enig materiaal dat op de Website of een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

 

 

 

 1. HYPERLINKING NAAR ONZE WEBSITE

U mag geen enkele vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van een website namens ons aangeven, tenzij anders schriftelijk door ons geautoriseerd. Indien u een ander gebruik wenst te maken van de inhoud op onze website dan hierboven aangegeven, dient u uw verzoek in bij de eigenaars zoals gespecificeerd in sectie 19 van de huidige gebruiksvoorwaarden van de website.

 

 

 

 1. HYPERLINKS VANUIT ONZE WEBSITE

Indien onze Website links bevat naar websites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van andere websites of bronnen, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

 

 

 

 1. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord GOA Vodka schadeloos te stellen voor enig verlies, schade of kosten die wij oplopen als gevolg van uw gebruik van onze website, door u geleverde of via de website toegankelijke gebruikersdiensten, enige schending van deze voorwaarden door u, of uw schending van andere wetten, voorschriften of regels. U zult ons ook vrijwaren tegen alle claims dat de informatie of inhoud die u aan ons hebt bijgedragen enige wet schendt of de rechten van een derde partij schendt (inclusief, maar niet beperkt tot, claims met betrekking tot laster, inbreuk op de privacy, schending van vertrouwen en inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht). Wij behouden ons het exclusieve recht voor om eventuele vorderingen die voortvloeien uit het bovenstaande te verdedigen en te controleren, en u stemt ermee in om volledig met ons samen te werken bij een dergelijke verdediging.

 

 

 

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze servicevoorwaarden, samen met ons Privacy- en Cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze Website.

 

 

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Indien u in Nederland woont, zullen deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten, en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden voor de website of uw toegang tot of gebruik van deze website zal worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. Als u niet in Nederland bent gevestigd, dan is ook op deze voorwaarden Nederlands recht van toepassing; (ii) de Nederlandse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze Website, hoewel wij ons het recht voorbehouden een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land; en (iii) op deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 1. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze pagina bij te werken.

 

 

 

 1. OVERDRACHT VAN DEZE OVEREENKOMST

Wij kunnen onze rechten en verantwoordelijkheden onder deze voorwaarden overdragen aan een andere entiteit. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u altijd schriftelijk op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de overdracht geen gevolgen heeft voor uw contractuele rechten.

 

 

 

 1. CONTACTINFORMATIE

“Wij” of “ons” verwijst naar GOA Vodka, geregistreerd in Ekkersrijt 4204, 5692 DE, Son, Nederland, in de huidige Gebruiksvoorwaarden voor de website en het bijbehorende Cookie- en Privacybeleid. Als u vragen of problemen heeft met betrekking tot de inhoud van onze website, kunt u contact met ons opnemen via hello@goavodka.com.